Materiały
  • Linki do interesujących stron

    Linki do polecanych stron związanych tematycznie z zagadnieniami prawa jazdy, przepisów ruchu drogowego i egzaminami.

Wizyty
Dziś: 115Wszystkie: 5509

Jak uzyskać prawo jazdy?

Kursy na prawo jazdy » Jak uzyskać prawo jazdy?

W Polsce warunki uzyskania oraz uprawnienia określa ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Według stanu na dzień 30.07.2012 prawo jazdy może otrzymać osoba, która: 

  • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek 
  • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie,
  • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii,
  • w niektórych przypadkach dodatkowo konieczne jest uzyskanie orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni.

 

Osoba, która nie ukończyła lat 18-tu, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T za zgodą rodziców lub opiekuna. Prawo jazdy nie może być wydane osobie w stosunku, do której orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (np.: prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń, lub orzeczeniem innego uprawnionego do tego organu orzekającego) - w okresie obowiązywania tego zakazu.

 

Ciekawostka: pierwszym "prawem jazdy" był dokument wystawiony dla Karla Benza w 1888 roku :)